+421 918 247 091
info@edu-management.sk

Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA SLUŽBY

(Reklamačný poriadok)

1.         Reklamáciu služby je vo vzťahu k prehratiu on-line Obsahu možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala. Iné vady služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne najneskôr do 24 hodín.

2.         Pre účely začatia reklamačného konania je Registrovaný užívateľ povinný e-mailom na info@edu-management.sk kontaktovať Prevádzkovateľa s predmetom e-mailu „REKLAMÁCIA“ a presným popisom vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje).

3.         Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu v prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.

4.         Informácie o obmedzení poskytovania služby môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade:

a)    Ak nedošlo k realizácii platby za službu objednanú Registrovaným užívateľom,

b)   Výpadku servera/ov, prevádzkových porúch,

c) Výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.

5.         Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

6.         Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľom určená osoba, vydá Registrovanému užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie diela vo vhodnej forme zvolenej objednávateľom, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.

7.         Na základe rozhodnutia Registrovaného užívateľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľom určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Registrovaný užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.

8.         O výsledku reklamácie bude Registrovaný užívateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy.

9.         Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené objednávateľom pri uplatnení reklamácie.