+421 918 247 091
info@edu-management.sk

Ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(GDPR)

  1. Prevádzkovateľ

RoLau s.r.o., so sídlom Kapitulská 318, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53289056, DIČ: 2121327131, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

2. Dotknutá osoba


Dotknutou osobou je Užívateľ alebo Návštevník stránky, pretože jeho osobné údaje spoločnosť RoLau s.r.o., IČO: 53289056, spracúva.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť RoLau s.r.o., IČO: 53289056, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zasielanie newslettera

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje subjektov údajov výhradne na účely zasielania newsletterov a ďalších informačných materiálov v súvislosti s produktmi, službami a ponukami Prevádzkovateľa.

Používame Brevo mailovú platformu na zasielanie newsletterov a spravovanie odberateľov. Brevo je dôverným partnerom, ktorý nám poskytuje služby spojené s emailovým marketingom.

Brevo adresa:

SENDINBLUE — 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

RCS of Paris: 498 019 298

Intra-community VAT number: FR80498019298

Publishing Director: Armand THIBERGE

Kontact: contact@brevo.com

Hosts: Kinsta Inc, 8605 Santa Monica Blvd #92581 West Hollywood, CA 90069 and Vercel Inc., 440 N Barranca Ave #4133, Covina, CA 91723

Pri zbere osobných údajov sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a zabezpečovať ich bezpečnosť v súlade so zákonom.

Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom kontaktovania Prevádzkovateľa na uvedenej adrese sídla alebo na e-mailovej adrese gdpr@edu-management.sk.

Prevádzkovateľ môže spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa.

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané.

Prevádzkovateľ zabezpečuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo na základe súhlasu subjektu údajov.

5. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi a to: meno a priezvisko Užívateľa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Užívateľ poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne plniť predzmluvné vzťahy a/alebo zmluvu s klientom a preto ju nebude možné s klientom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vybavenie objednávky, vytvorenie prístupu k zdieľanému Obsahu webového portálu Prevádzkovateľa, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy a identifikácia Užívateľa, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Ak Užívateľ a/alebo návštevník webového portálu uskutoční objednávku prístupu k  Obsahu poskytovaného Prevádzkovateľom, zároveň tým udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených vo všetkých formulároch na webovom portáli Prevádzkovateľa.

6. Zdroje osobných údajov

Užívateľ a/alebo návštevník webového portálu prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom vyplnenia príslušného formuláru. Užívateľ a/alebo návštevník webového portálu môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa.

7. Doba uchovávania údajov

Užívateľ a/alebo návštevník webového portálu udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas:

– po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

– po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb

– na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou

8. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Užívateľ a/alebo návštevník webovej stránky odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Užívateľa a/alebo návštevníka webového portálu Prevádzkovateľovi.

9. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť RoLau s.r.o., IČO: 53289056, spracúva osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely.

10. Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje elektronicky a v listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

11. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


12. Záverečné ustanovenia

Užívateľ uskutočnením objednávky prístupu k Obsahu na webovom portáli Prevádzkovateľa potvrdzuje, že vyššie uvedené súhlasy poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Užívateľ svojou objednávkou prehlasuje, že bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.


Tieto pravidlá naberajú platnosť dňom 19.01.2024