Obchodné podmienky Edumanagement resized second

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytovaním obsahu a služieb prostredníctvom portálu www.edu-management.sk medzi Poskytovateľom, ktorým je obchodná spoločnosť RoLau s.r.o., so sídlom Kapitulská 318 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53289056, DIČ: 2121327131, (ďalej len Poskytovateľ) a Užívateľom webového portálu www.edu-management.sk (ďalej len Užívateľ).

Údaje Poskytovateľa:

RoLau s.r.o.

IČO: 53289056

DIČ: 2121327131

Kontaktné údaje:

Adresa: Kapitulská 21/318 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Tel.: +421 918247091

E-mail: info@edu-management.sk

Bankové údaje: SK29 0900 0000 0051 7440 3662

 

1.2 Využívaním obsahu a služieb prostredníctvom webového portálu www.edu-management.sk s týmito obchodnými podmienkami Užívateľ súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

II. Podmienky využívania a uskutočnenia objednávky

2.1 Prostredníctvom webového portálu www.edu-management.sk má Užívateľ prístup k on-line kurzom a príslušným študijným materiálom (ďalej len Obsahu), ktoré sú predmetom obchodného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. 

 

2.2 Obsah a služby webového portálu www.edu-management.sk môže Užívateľ využívať na základe registrácie na webovom portáli a uskutočnenej objednávky, a to po dobu 1 roka od dňa získania prístupu k Obsahu Poskytovateľa.

 

2.3 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká okamihom odoslania objednávky na portáli www.edu-management.sk zo strany Užívateľa a potvrdením objednávky zo strany Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej správy.

 

2.4 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a to: meno a priezvisko Užívateľa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, spôsob úhrady a Užívateľom vytvorené Užívateľské meno a heslo, za ktorého dôvernosť a ochranu zodpovedá výlučne Užívateľ a ktoré slúži na vytvorenie Užívateľského konta – Môj účet.

 

2.5 Užívateľ získa prístup k predplatenému Obsahu portálu www.edu-management.sk po úhrade objednávky prostredníctvom prihlásenia sa do Užívateľského konta funkciou Môj účet.

 

2.6  Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi stornovať objednávku v deň kedy získal prístup k Obsahu webového portálu len v prípade, ak Užívateľ ešte nezačal využívať uvedené služby, ktoré sú súčasťou Obsahu.

 

III. Platobné podmienky

 

3.1 Cena za získanie prístupu k Obsahu webového portálu www.edu-management.sk je uvedená na stránke webového portálu www.edu-management.sk.

 

3.2 Za prístup k Obsahu webového portálu www.edu-management.sk je možné platiť spôsobmi uvedenými v objednávkovom formulári, a to prostredníctvom platobnej brány Stripe, kreditnou kartou, Paypal alebo priamym vkladom na bankový účet Poskytovateľa.

 

3.3 Faktúra je Užívateľovi zaslaná v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Užívateľ uvedie v rámci uskutočnenia objednávky.

 

 

IV. Ďalšie podmienky

 

4.1 Užívateľ využívaním obsahu a služieb webového portálu www.edu-management.sk berie na vedomie, že Obsah, ktorý mu je sprístupnený, je určený len pre osobnú potrebu Užívateľa. Obsah zásadne nie je určený pre použitie zo strany Užívateľa za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a Užívateľ nie je oprávnený poskytnutý Obsah zverejniť, kopírovať, šíriť, zdieľať verejnosti či akokoľvek inak využiť.

 

4.2 Ak v rozpore s vyššie uvedenou skutočnosťou bude  Užívateľ Obsah webového portálu www.edu-management.sk využívať nad rámec svojej osobnej potreby, verejne a/alebo na dosiahnutie hospodárskeho alebo obchodného prospechu, stáva sa Užívateľ plne zodpovedný za akúkoľvek ujmu, majetkovú a nemajetkovú, a ďalšie právne následky, ktoré tým Poskytovateľovi spôsobí.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

5.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom portáli  Poskytovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky Užívateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

5.2  Užívateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

5.3 V prípade, že sa preukážu niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

 

5.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Užívateľov formou zverejnenia zmien na webovom
portáli www.edu-management.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 

5.5  Všetky vzťahy neupravené v VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 

V Banskej Bystrica dňa 04.08.2022